Shqip  |  English
Sa janë reale projektimet dhe sa respektohen Kornizat Afatmesme të Shpenzimeve?
Kush do të përfitoj më së shumti nga falja e borxheve?
GAP dhe GLPS prezantuan analizën "Neglizhimi i privatësisë: kontrolli i përgjimit të telekomunikimeve në Kosovë”
GAP organizoi tryezën mbi Ndërmarrjet Publike në Kosovë - Ndikimi i Ambientit të Biznesit dhe Menaxhimit në Performancë
Kontrolli i përgjimit të komunikimeve elektronike në Kosovë: Neglizhimi i Privatësisë
Prezantohet platforma për realizimin e Premtimeve Parazgjedhore nga Kryetarët e Komunave
Bashkimi bën energjinë - Analiza e tregut të përbashkët energjetik Kosovë - Shqipëri
 
 
918
ditë nga dita kur GAP ka dorëzuar padi per qasje ne dokumente zyrtare kunder MZHE
Rr. Sejdi Kryeziu, Blloku 4, Kati II
10000 Prishtinë, Kosovë
+ 381 38 609 339
info@institutigap.org
© 2012 - Instituti GAP