Indeksi i Transparencës Buxhetore të Komunave

Vlera e Indeksit

 • 2022
 • 2021
 • 2020
 • 2019
 • 2018
 • 2017
 • 2016

Indeksi
ndër vite

Leposaviq Mitrovicë e Veriut Zveçan Zubin Potok Podujevë Istog Mitrovicë Prishtinë Pejë Skënderaj Vushtrri Novobërdë Klinë Drenas Obiliq Kamenicë Deçan Malishevë Fushë Kosovë Gjilan Junik Suharekë Graçanicë Ranillug Rahovec Lipjan Kllokot Gjakovë Shtime Ferizaj Partesh Mamushë Shtërpcë Viti Prizren Kaçanik Hani i Elezit Dragash

Kuartilet

 • i lartë

 • i mesëm i lartë

 • i mesëm i ulët

 • i ulët

Indeksi i Transparencës Buxhetore

Mesatarja e të gjitha komunave

Rangimi ndër vite

Kuartilet

 • i lartë

 • i mesëm i lartë

 • i mesëm i ulët

 • i ulët

Shkarko Publikimet e Indeksit të transparencës

Pse është e rëndësishme tansparenca buxhetore?

Instituti GAP, në mënyrë të vazhdueshme promovon praktika që synojnë rritjen e transparencës buxhetore. Termi transparencë buxhetore i referohet dhënies së plotë të informacionit buxhetor përkatës në kohë dhe në mënyrë sistematike. Publikimi i dokumenteve buxhetore në kohë dhe në formate që lejojnë përdorim të lehtë të të dhënave do të mundësonte bashkëpunim dhe përfshirje të palëve, sikurse organizatave të shoqërisë civile, qytetarëve dhe institucioneve tjera, në proceset buxhetore, monitorimin dhe analizimin e tyre. Përveç kësaj, transparenca buxhetore ndikon në rritjen e llogaridhënies, besimit në institucione, parandalimin e keqmenaxhimit të parasë publike dhe përmirësimin e cilësisë së vendimeve buxhetore.

Metodologjia e Indeksit të Transparencës Buxhetore të Komunave

Për të vlerësuar transparencën buxhetore në komuna, Instituti GAP ka hartuar një indeks që përbëhet nga 100 pikë të shpërndara në 14 dokumente buxhetore, si rregullore, lista të përfituesve të subvencioneve dhe dëgjime buxhetore. Përveç dokumenteve të cilat komunat duhet t’i publikojnë bazuar në legjislacionin në fuqi, indeksi përmban dhe dokumente tjera buxhetore të cilat u ofrojnë qytetarëve informacione më të shumta rreth shpenzimit të parasë publike. Ndërsa, numri i pikëve për secilin dokument është vendosur në raport me rëndësinë që kanë ato dokumente në rritjen e transparencës buxhetore dhe janë të njëjta për të gjitha komunat.

Shiko listën e dokumenteve

Dokumenti Excel PDF PDF i skanuar Kërkesa

Ka ndodhur një gabim!
Ju lutemi provoni më vonë.